Sodna praksa

Zavarovalništvo je zakonodajalec urejal že v najstarejših pravnih predpisih kot npr. v Hamurabijevem zakoniku, v predpisih starega Rima, v cerkvenem pravu, ki je urejalo delovanja raznih bratovščin, ki so v osnovi pogosto delovale kot vzajemne zavarovalnice za zagotavljanje sredstev ob določenih življenjskih dogodkih. V statutu srednjeveških gradov in mestnih skupnosti najdemo vedno tudi določila o…

Podrobnosti

Plačilo provizije posredniku

Zavarovalni posrednik je po svojem statusu gospodarski subjekt, ki opravlja gospodarsko odplačno dejavnost pod opisanimi posebnimi pogoji, ki jih določa ZZavar. Glede na določila 849. člena Obligacijskega zakonika (OZ), bi bilo po splošnih načelih pravično, da zavarovalec in zavarovalnica plačata vsak polovico provizije, ker imata oba koristi od posrednikovega dela. Glede na to, da ZZavar…

Podrobnosti

Nova ureditev pogojev za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in posredovanja

Prenovljen Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) (Uradni list RS, št. 93/15) je s svojimi spremembami delno posegel tudi na področje zavarovalnega zastopanja in posredovanja, s tem da je pooblastil Agencijo za zavarovalni nadzor (AZN), da podrobneje predpiše pogoje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in posredovanja. Omenjena AZN je izdala posebni Sklep o pogojih, potrebnih za opravljanje…

Podrobnosti

ZZavar vs. ZZavar-1 (1.del)

Uvod S 1. 1. 2016 je začel veljati prenovljeni Zakon o zavarovalništvu, ki je bil prvič sprejet leta 2000 (Ur. l. 13/00) in je bil do prenovitve leta 2015 tako ali drugače spremenjen kar 19x. Prenovljeni Zakon o zavarovalništvu je poimenovan v Zakon o zavarovalništvu 1 (ZZavar-1), Stalna praksa našega zakonodajalca je, kadar gre za…

Podrobnosti

Zavarovalništvo potrebuje raziskave v enaki meri kot druga gospodarska področja

Sodobno zavarovalništvo omogoča številne možnosti za kakovostno in cenejše zavarovanje premoženja in oseb. Pri tem je treba omeniti, da zavarovalnice niso vedno zainteresirane za nove sodobne in za zavarovance cenejše ter kakovostnejše oblike zavarovanj. Zavest o nasprotju interesov med zavarovanci in zavarovalnicami je v javnosti premalo je prisotna. Zavarovanci so tisti, ki morajo iskati nove…

Podrobnosti

NOVOST: Novi pristopi na področju ureditve distribucije zavarovanj

Nova Direktiva o distribuciji zavarovanj (Insurance Distribution Directive); (v nadaljevanju IDD) prinaša številne novosti za vse vrste prodaje zavarovalnih storitev in za vse udeležence na zavarovalnem trgu. To je akt, ki je nastajal več let in je v oblikovanju njegove vsebine, posredno ali neposredno, sodelovalo tisoč zavarovalnih svetovno znanih strokovnjakov in institucij. IDD v osnovi…

Podrobnosti