Plačilo provizije posredniku

Zavarovalni posrednik je po svojem statusu gospodarski subjekt, ki opravlja gospodarsko odplačno dejavnost pod opisanimi posebnimi pogoji, ki jih določa ZZavar. Glede na določila 849. člena Obligacijskega zakonika (OZ), bi bilo po splošnih načelih pravično, da zavarovalec in zavarovalnica plačata vsak polovico provizije, ker imata oba koristi od posrednikovega dela. Glede na to, da ZZavar…

Nova ureditev pogojev za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in posredovanja

Prenovljen Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) (Uradni list RS, št. 93/15) je s svojimi spremembami delno posegel tudi na področje zavarovalnega zastopanja in posredovanja, s tem da je pooblastil Agencijo za zavarovalni nadzor (AZN), da podrobneje predpiše pogoje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in posredovanja. Omenjena AZN je izdala posebni Sklep o pogojih, potrebnih za opravljanje…

ZZavar vs. ZZavar-1 (1.del)

Uvod S 1. 1. 2016 je začel veljati prenovljeni Zakon o zavarovalništvu, ki je bil prvič sprejet leta 2000 (Ur. l. 13/00) in je bil do prenovitve leta 2015 tako ali drugače spremenjen kar 19x. Prenovljeni Zakon o zavarovalništvu je poimenovan v Zakon o zavarovalništvu 1 (ZZavar-1), Stalna praksa našega zakonodajalca je, kadar gre za…

Pozitivna pričakovanja na področju življenjskih zavarovanj

V državah članicah EU se opravljajo številne raziskave o bodočnosti zavarovalništva, glede na številne normativne in družbene spremembe. Na splošno se ugotavlja, da je bilo s finančno krizo najmanj prizadeto zavarovalništvo. V nemškem zavarovalništvu je na vrhu pozitivnega poslovanja HanseMerkur Lebensversicherung AG iz Hamburga, ki je kljub znižanju obresti v preteklih letih in razdelitvijo dobička,…

Pregled zavarovalne premije za januar do november 2015

Na podlagi pridobljenih kumulativnih novembrskih mesečnih statističnih podatkov o bruto obračunani zavarovalni premiji članic SZZ se je v primerjavi z lanskim letom vrednost zbrane premije vsega zavarovalnega portfelja povečala za 1,4 % (25 mio EUR), na življenjskem področju za 5,3 % (25,7 mio EUR), na premoženjskem in zdravstvenem pa zmanjšala za 0,1 % (0,7 oziroma…

Ob 15 letnici časopisa Davčno-finančne prakse v Mariboru

V Mariboru ni velikega števila strokovnih revij, čeprav je Maribor univerzitetno mesto in bi bilo za pričakovati, da bi mariborski strokovnjaki v večjem številu sodelovali v strokovni publicistiki, ki bi jo ustvarjali v Mariboru. Ljubljanska centralizacija, ko je zajela vse družbene pore, odseva tudi na tem področju. Zato je manjši krog entuziastov, pred petnajstimi leti…

Zavarovalništvo potrebuje raziskave v enaki meri kot druga gospodarska področja

Sodobno zavarovalništvo omogoča številne možnosti za kakovostno in cenejše zavarovanje premoženja in oseb. Pri tem je treba omeniti, da zavarovalnice niso vedno zainteresirane za nove sodobne in za zavarovance cenejše ter kakovostnejše oblike zavarovanj. Zavest o nasprotju interesov med zavarovanci in zavarovalnicami je v javnosti premalo je prisotna. Zavarovanci so tisti, ki morajo iskati nove…