Nova ureditev pogojev za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in posredovanja

Prenovljen Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) (Uradni list RS, št. 93/15) je s svojimi spremembami delno posegel tudi na področje zavarovalnega zastopanja in posredovanja, s tem da je pooblastil Agencijo za zavarovalni nadzor (AZN), da podrobneje predpiše pogoje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in posredovanja. Omenjena AZN je izdala posebni Sklep o pogojih, potrebnih za opravljanje…

Podrobnosti

ZZavar vs. ZZavar-1 (1.del)

Uvod S 1. 1. 2016 je začel veljati prenovljeni Zakon o zavarovalništvu, ki je bil prvič sprejet leta 2000 (Ur. l. 13/00) in je bil do prenovitve leta 2015 tako ali drugače spremenjen kar 19x. Prenovljeni Zakon o zavarovalništvu je poimenovan v Zakon o zavarovalništvu 1 (ZZavar-1), Stalna praksa našega zakonodajalca je, kadar gre za…

Podrobnosti

Zavarovalništvo potrebuje raziskave v enaki meri kot druga gospodarska področja

Sodobno zavarovalništvo omogoča številne možnosti za kakovostno in cenejše zavarovanje premoženja in oseb. Pri tem je treba omeniti, da zavarovalnice niso vedno zainteresirane za nove sodobne in za zavarovance cenejše ter kakovostnejše oblike zavarovanj. Zavest o nasprotju interesov med zavarovanci in zavarovalnicami je v javnosti premalo je prisotna. Zavarovanci so tisti, ki morajo iskati nove…

Podrobnosti

NOVOST: Novi pristopi na področju ureditve distribucije zavarovanj

Nova Direktiva o distribuciji zavarovanj (Insurance Distribution Directive); (v nadaljevanju IDD) prinaša številne novosti za vse vrste prodaje zavarovalnih storitev in za vse udeležence na zavarovalnem trgu. To je akt, ki je nastajal več let in je v oblikovanju njegove vsebine, posredno ali neposredno, sodelovalo tisoč zavarovalnih svetovno znanih strokovnjakov in institucij. IDD v osnovi…

Podrobnosti

SPORNO SKLEPANJE ZAVAROVANJA POKLICNE ODGOVORNOSTI »CLAIMS MADE« ?

Klavzula »CLAIMS MADE«, ki jo uporabljajo slovenske zavarovalnice pri zavarovanju poklicne odgovornosti, da bi opredelile zavarovalni primer pri tej vrsti zavarovanja, je sporna, saj je v nasprotju s prisilnimi določbami Obligacijskega zakonika (OZ). Zavarovalnice so klavzulo CLAIMS MADE uvedle v naš sistem iz anglosaksonskega pravnega področja (claims made basis liability coverage insurance), kjer je velik…

Podrobnosti

Ustavno sodišče o pomenu izvedeniških mnenj, ki jih predložijo stranke v sodnih postopkih

Čeprav se na prvi pogled zdi, da gre pri zavarovalništvu za enostavno stroko, pa praksa kaže, da se vedno znova odpirajo sporna vprašanja v zvezi reševanjem zavarovalnih primerov. Po nekaterih podatkih je okoli 40 % civilnih sporov na sodiščih posredno ali neposredno povezanih z zavarovalno strokovnimi vprašanji. S spornimi vprašanji imajo težave tudi sodniki in…

Podrobnosti