Nova registracija zavarovalnih zastopnikov in posrednikov

Na podlagi novih določb Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1)[1], ki je začel veljati 1.1.2016, Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) vodi tudi register zavarovalnih posrednikov in zavarovalnih zastopnikov. Gre za register oseb, ki imajo dovoljenje AZN za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in posredovanja. Na podlagi podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh AZN, bi lahko glede števila…

Podrobnosti

Problematika življenjskih zavarovanj – posvet o sodelovanju s predstavniki Zveze potrošnikov Slovenije

Strokovna skupina IZOP-Inštituta za zavarovalništvo in pravo je imela 20.6.2016 posvet o sodelovanju s predstavniki Zveze potrošnikov Slovenije na temo problematike zavarovalnih pogodb na področju življenjskih zavarovanj. Znani so člani strokovne skupine IZOP: – Prof. dr. Šime Ivanjko; IZOP – Pravica Bojan Pravica; nemški zavarovalni posrednik – Odvetnik Matija Jamnik – Odvetnik Boris Kozlevčar; JK skupina

Podrobnosti

Pravne podlage za razveljavitev zavarovalnih pogodb življenjskega zavarovanja

V praksi in teoriji je, tako pri zavarovancih kakor tudi pri zavarovalnicah, vsak dan več odprtih vprašanj, zakaj so milijoni zavarovalnih pogodb življenjskega zavarovanja postali sporni v članicah EU od leta 1994. Da bi lahko na ta vprašanja odgovorili, je treba analizirati pravno ureditev z direktivami o življenjskih zavarovanjih v EU in nacionalno zakonodajo vsake…

Podrobnosti

Katere pogodbe življenjskega zavarovanja bo v Sloveniji domnevno mogoče razveljaviti

V zvezi z razpravami o spornih zavarovalnih pogodbah in možnostih njihove razveljavitve je IZOP-Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru za svoje člane raziskal katere pogodbe so sporne, glede na način njihove način sklenitve.   Glede na predhodno mnenje Evropskega sodišča in kriterijev, na katerih so utemeljene odločbe Vrhovnega sodišča ZR Nemčije in Avstrije, je…

Podrobnosti

Pripravljalne smernice o nadzoru nad produkti in ureditvi upravljanja zavarovalnic in distributerjev zavarovalnih produktov (Preparatory Guidelines on product oversight and governance arrangements by insurance undertakings and insurance distributors)

Sprejem Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (v nadaljnjem besedilu: IDD) ( UL L 26, 2.2.2016), je na evropskem zavarovalnem področju izzval pravo „revolucijo“ novih idej in priprav za začetek njene veljavnosti. Zavarovalni trg nikoli več ne bo takšen kot smo ga poznali, na katerem…

Podrobnosti

Preplah tudi zaradi napak pri sklepanju čistih življenjskih zavarovanj – nemški strokovni pogled

V zvezi z objavljeno informacijo »Preplah zaradi nepravilno sklenjenih naložbenih zavarovanj«, so nas prijatelji IZOP-a iz Nemčije obvestili, da se možnost razveljavitve zavarovalne pogodbe ne nanaša samo na problematiko zavarovalnih pogodb z naložbenim tveganjem, temveč se po mnenju enega od nemških strokovnjakov (nemškega zavarovalnega posrednika Bojana Pravice), omenjena predhodna odločba Vrhovnega sodišče Nemčije nanaša praktično…

Podrobnosti

Odškodninska odgovornost in zavarovanje odgovornosti

Civilna odškodninska odgovornost zavarovanca kot predmet zava­rovanja se je v zavarovalstvu uveljavila razmeroma pozno[1]. Praksa v zavarovalstvu se je dolgo zadrževala le na področju ­kritja škod, nastalih zaradi škodnih dogodkov, za katere ni nihče odgovoren (višja sila). Tam, kjer gre za odgovornost človeka kot povzročitelja, ni bilo prave potrebe po zavarovanju vse do novejšega časa.…

Podrobnosti

Preplah zaradi nepravilno sklenjenih naložbenih zavarovanj

Na Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru se že obračajo številni zavarovanci, ki so pred leti sklenili življenjska zavarovanja z naložbami v različne sklade doma in v tujini. Gre za življenjska zavarovanja vezana na enote investicijskih skladov oziroma na enote kritnega sklada, pri katerem zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti investicijskih kuponov…

Podrobnosti

Pravni temelj pravice posrednika, da zahteva plačilo od zavarovalnice

Zavarovalni posrednik je po svojem statusu gospodarski subjekt, ki opravlja gospodarsko odplačno dejavnost pod opisanimi posebnimi pogoji, ki jih določa ZZavar-1[1]. Glede na določila 849. člena OZ bi bilo po splošnih načelih pravično, da zavarovalec in zavarovalnica plačata vsak polovico provizije, ker imata oba koristi od posrednikovega dela. Glede na to, da ZZavar-1 izrecno prepoveduje,…

Podrobnosti