Zavarovalništvo pred civilizacijskimi izzivi (Namesto ohranjanja materialnih dobrin naj bi zavarovalništvo zagotavljalo nematerialne vrednote življenja)

Zavarovanje je kot dejavnostni pojav v družbi občutljivo in samo po sebi nevidno blago, ki se v obliki pravnega razmerja oblikuje kot konstrukt z materialno vsebino in se vključuje v področje opravljanja finančnih storitev. Kot pojem je zavarovanje zelo abstraktno in se težko pojasni na podlagi gramatikalne razlage in samo po sebi nima narave produkta,…

Podrobnosti

Pomen vinkulacije na zavarovalni polici

Vinkulacija v pravni teoriji pomeni klavzulo o prepovedi prenosa (glej podrobneje Stojan Cigoj, Obligacijska razmerja, Ljubljana, 1978, str. 251). Vinkulacija se uporablja pri imenskih papirjih, ki so nepopolni vrednostni papirji. Podobno funkcijo ima pri vrednostnih papirjih rekta klavzula, ki pomeni prepoved prenosa vrednostnega papirja z indosamentom, npr. rekta klavzula pri menici, »ne po nalogu« oz.…

Podrobnosti

35 obletnica AO-plus zavarovanja kot posebnosti slovenskega prava v zavarovalništvu

Podpisnik tega zapisa se želi ob 35.letnici AO-plus zavarovanja oddolžiti dr. Marjanu Černetu za prijateljsko sodelovanje pred 35. leti in opozoriti na strokovno javnost na njegov prispevek k razvoju zavarovalništva v Sloveniji.   Zgodovinski pogled na nastanek AO-plus zavarovanja AO-plus je »izum« slovenske zavarovalne stroke in posebnost v zavarovalništvu, ki ima zanimivo zgodovino svojega nastanka.…

Podrobnosti

Posledice enostranske spremembe zavarovalnih pogojev

Zavarovalnice pogosto spreminjajo svoje zavarovalne pogoje, ki imajo naravo splošnih pogojev pogodbe (120-121.člen Obligacijskega zakonika). Sprememba zavarovalnih pogojev je lahko v korist zavarovanca ali pa v njegovo škodo. Glede na to, da so splošni pogoji bistvena sestavina zavarovalnih pogodb, gre pri tem za spremembo zavarovalne pogodbe. Pri tem so posledice različne, če nastopi zavarovalni primer…

Podrobnosti

Temeljni zavarovalni pojmi v ZZavar-1

Zavar-1 primarno opredeljuje pojem zavarovalnih poslov, vrste zavarovanj, podskupine in skupine zavarovanj ter podzavarovanje.   Pojem zavarovanih poslov Zavarovalni posli so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem in življenjskem zavarovanju ali pozavarovanju. Pod pojmom sklepanje je treba razumeti vsa opravila, ki so potrebna za sklenitev zavarovalne pogodbe. Vedno gre za gospodarske posle, ki jih izključno…

Podrobnosti

Temeljno načelo enotnosti zavarovalne premije

Pojem premije ni zakonsko določen v nobenem predpisu, zavarovalna stroka pa od leta 1915 opredeljuje pojem premije kot plačilo (ceno) zavarovalnici za prevzem zavarovalnega kritja, ne glede na to, kako se to v pogodbi imenuje.[1] Finančna stroka v zavarovalništvu loči bruto (kosmata premija) in neto premijo, ki je sestavljena od riziko premije, funkcionalne premije (dela…

Podrobnosti

Svetovalci družbe McKinsey napovedujejo bistvene spremembe v zavarovalništvu

Družba McKinsey na podlagi raziskav domneva, da bo evropsko zavarovalništvo v naslednjem desetletju doživelo drastične spremembe, zlasti na področju nujnosti strokovne specializacije in zmanjšanja števila zaposlenih. Iz sedanjega procesa opravljanja zavarovalnih storitev bodo morali izstopiti delavci ,ki opravljajo rutinska dela, ker jih bo prevzela digitalizacija. Predvideva se, da bo izgubljeno vsako četrto delovno mesto. Prednost…

Podrobnosti

Somrak avtoritete in zavarovanje odgovornosti

Zavarovanje odgovornosti za profesionalno napako zdravnikov, odvetnikov, notarjev in drugih intelektualnih poklicev, se v sodnem svetu enormno povečuje. Številne države to rešujejo z obveznim zavarovanjem in določanjem minimalnih zavarovalnih vsot. Strokovnjaki s tega področja opozarjajo, da gre za zanimiv pojav, ki ga opredeljujejo kot somrak avtoritete, ki se je začel na zahodu že v 40.…

Podrobnosti

Sodna praksa

Zavarovalništvo je zakonodajalec urejal že v najstarejših pravnih predpisih kot npr. v Hamurabijevem zakoniku, v predpisih starega Rima, v cerkvenem pravu, ki je urejalo delovanja raznih bratovščin, ki so v osnovi pogosto delovale kot vzajemne zavarovalnice za zagotavljanje sredstev ob določenih življenjskih dogodkih. V statutu srednjeveških gradov in mestnih skupnosti najdemo vedno tudi določila o…

Podrobnosti

Plačilo provizije posredniku

Zavarovalni posrednik je po svojem statusu gospodarski subjekt, ki opravlja gospodarsko odplačno dejavnost pod opisanimi posebnimi pogoji, ki jih določa ZZavar. Glede na določila 849. člena Obligacijskega zakonika (OZ), bi bilo po splošnih načelih pravično, da zavarovalec in zavarovalnica plačata vsak polovico provizije, ker imata oba koristi od posrednikovega dela. Glede na to, da ZZavar…

Podrobnosti