Pripravljalne smernice o nadzoru nad produkti in ureditvi upravljanja zavarovalnic in distributerjev zavarovalnih produktov (Preparatory Guidelines on product oversight and governance arrangements by insurance undertakings and insurance distributors)

Sprejem Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (v nadaljnjem besedilu: IDD) ( UL L 26, 2.2.2016), je na evropskem zavarovalnem področju izzval pravo „revolucijo“ novih idej in priprav za začetek njene veljavnosti. Zavarovalni trg nikoli več ne bo takšen kot smo ga poznali, na katerem…

Podrobnosti

Preplah tudi zaradi napak pri sklepanju čistih življenjskih zavarovanj – nemški strokovni pogled

V zvezi z objavljeno informacijo »Preplah zaradi nepravilno sklenjenih naložbenih zavarovanj«, so nas prijatelji IZOP-a iz Nemčije obvestili, da se možnost razveljavitve zavarovalne pogodbe ne nanaša samo na problematiko zavarovalnih pogodb z naložbenim tveganjem, temveč se po mnenju enega od nemških strokovnjakov (nemškega zavarovalnega posrednika Bojana Pravice), omenjena predhodna odločba Vrhovnega sodišče Nemčije nanaša praktično…

Podrobnosti

Odškodninska odgovornost in zavarovanje odgovornosti

Civilna odškodninska odgovornost zavarovanca kot predmet zava­rovanja se je v zavarovalstvu uveljavila razmeroma pozno[1]. Praksa v zavarovalstvu se je dolgo zadrževala le na področju ­kritja škod, nastalih zaradi škodnih dogodkov, za katere ni nihče odgovoren (višja sila). Tam, kjer gre za odgovornost človeka kot povzročitelja, ni bilo prave potrebe po zavarovanju vse do novejšega časa.…

Podrobnosti

Preplah zaradi nepravilno sklenjenih naložbenih zavarovanj

Na Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru se že obračajo številni zavarovanci, ki so pred leti sklenili življenjska zavarovanja z naložbami v različne sklade doma in v tujini. Gre za življenjska zavarovanja vezana na enote investicijskih skladov oziroma na enote kritnega sklada, pri katerem zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti investicijskih kuponov…

Podrobnosti

Pravni temelj pravice posrednika, da zahteva plačilo od zavarovalnice

Zavarovalni posrednik je po svojem statusu gospodarski subjekt, ki opravlja gospodarsko odplačno dejavnost pod opisanimi posebnimi pogoji, ki jih določa ZZavar-1[1]. Glede na določila 849. člena OZ bi bilo po splošnih načelih pravično, da zavarovalec in zavarovalnica plačata vsak polovico provizije, ker imata oba koristi od posrednikovega dela. Glede na to, da ZZavar-1 izrecno prepoveduje,…

Podrobnosti

Dokazno breme pri razveljavitvi pogodbe je na zavarovalnici

Na IZOP-Inštitutu za zavarovalništvo in pravo v Mariboru smo na prošnjo odvetniške pisarne obravnavali zanimiv primer s področja zavarovanja in domnevne kršitve obveznosti zavarovanca, da pravilno obvesti zavarovalnico ob sklepanju zavarovalne pogodbe. V konkretnem primeru gre za življenjsko zavarovanje, ki ga je sklenil zavarovanec, ki je bil onkološki bolnik, ne da bi on to tudi…

Podrobnosti

Neupoštevanje posebnosti zavarovalništva na področju izobraževanja in opravljanj zavarovalnih storitev

Zavarovalništvo je posebna gospodarska dejavnost, ki je pod strogim nadzorom države zaradi finančne stabilnosti in varstva potrošnikov. V celotnem sistemu splošnega in strokovnega izobraževanja je zavarovalništvo relativno malo prisotno, kljub svoji specifičnosti in vsesplošni prisotnosti v življenju ljudi in ob upoštevanju interesov države, ki z zavarovalništvom, kot gospodarsko dejavnostjo, pogosto nimajo nobene zveze. Velik zavarovalni…

Podrobnosti

Zavarovalništvo pred civilizacijskimi izzivi (Namesto ohranjanja materialnih dobrin naj bi zavarovalništvo zagotavljalo nematerialne vrednote življenja)

Zavarovanje je kot dejavnostni pojav v družbi občutljivo in samo po sebi nevidno blago, ki se v obliki pravnega razmerja oblikuje kot konstrukt z materialno vsebino in se vključuje v področje opravljanja finančnih storitev. Kot pojem je zavarovanje zelo abstraktno in se težko pojasni na podlagi gramatikalne razlage in samo po sebi nima narave produkta,…

Podrobnosti

Pomen vinkulacije na zavarovalni polici

Vinkulacija v pravni teoriji pomeni klavzulo o prepovedi prenosa (glej podrobneje Stojan Cigoj, Obligacijska razmerja, Ljubljana, 1978, str. 251). Vinkulacija se uporablja pri imenskih papirjih, ki so nepopolni vrednostni papirji. Podobno funkcijo ima pri vrednostnih papirjih rekta klavzula, ki pomeni prepoved prenosa vrednostnega papirja z indosamentom, npr. rekta klavzula pri menici, »ne po nalogu« oz.…

Podrobnosti

35 obletnica AO-plus zavarovanja kot posebnosti slovenskega prava v zavarovalništvu

Podpisnik tega zapisa se želi ob 35.letnici AO-plus zavarovanja oddolžiti dr. Marjanu Černetu za prijateljsko sodelovanje pred 35. leti in opozoriti na strokovno javnost na njegov prispevek k razvoju zavarovalništva v Sloveniji.   Zgodovinski pogled na nastanek AO-plus zavarovanja AO-plus je »izum« slovenske zavarovalne stroke in posebnost v zavarovalništvu, ki ima zanimivo zgodovino svojega nastanka.…

Podrobnosti