Izšel je tematski zbornik mednarodnega značaja “Nadomestilo škode in zavarovanje – sodobni izzivi”

Septembra 2016 je izšel tematski zbornik mednarodnega značaja “Nadomestilo škode in zavarovanje – sodobni izzivi”. Na strani 314 je objavljen tudi članek programskega vodje IZOP-a, prof. dr. Šime Ivanjka, o zavarovanju AO-plus kot dodatnem zavarovanju odgovornosti v prometu. Celoten zbornik je zelo zanimiv in vreden branja ter je na voljo v knjižnici našega inštituta.  …

Podrobnosti

Posledice zamude pri plačilu premije – Sporne razlage zavarovalnic in sodišč 937. člena OZ

Uvod Višje sodišče v  Ljubljani je s pravnomočno sodbo št. VLS II Cp 1070/2014 zavrnilo tožbeni zahtevek zavarovalnice za plačilo zavarovalne premije za čas, ko je sicer po mnenju zavarovalnice zavarovalna pogodba bila veljavna, ni pa bila plačana druga ali ena od naslednjih premij. Zavarovalnica je terjala plačilo premije za obdobje, ko je zavarovalec izgubil…

Podrobnosti

Novi pristopi prodaje zavarovanj

Leto  2016 bo v zgodovini zavarovalništva ostalo zapisano kot začetek novega razvojnega cikla na področju opravljanja zavarovalnih storitev, zlasti glede njihove prodaje na zavarovalnem trgu. V začetku tega leta je po večletnih pripravah sprejeta  nova  Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (v nadaljevanju; (direktiva 2016/97).[1] Urejanje distribucij zavarovalnih…

Podrobnosti

Razlaga zavarovalne pogodbe in obveščanje zavarovalca o vsebini zavarovalnega razmerja

V zvezi s spornimi vprašanji o pomanjkljivem obveščanju zavarovalcev pri sklepanju življenjskih ter zlasti naložbenih zavarovanjih, ki so se pojavila pred kratkim, se v praksi zastavljajo vprašanja kako razlagati zavarovalno pogodbo oziroma njeno vsebino zavarovalcu. Razlaga vsebine pogodbenega razmerja oziroma obveščanje zavarovalca pred sklenitvijo pogodbe je večplastno vprašanje, ki zadeva splošna pravila jasnega izražanja in…

Podrobnosti

Nova registracija zavarovalnih zastopnikov in posrednikov

Na podlagi novih določb Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1)[1], ki je začel veljati 1.1.2016, Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) vodi tudi register zavarovalnih posrednikov in zavarovalnih zastopnikov. Gre za register oseb, ki imajo dovoljenje AZN za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in posredovanja. Na podlagi podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh AZN, bi lahko glede števila…

Podrobnosti

Problematika življenjskih zavarovanj – posvet o sodelovanju s predstavniki Zveze potrošnikov Slovenije

Strokovna skupina IZOP-Inštituta za zavarovalništvo in pravo je imela 20.6.2016 posvet o sodelovanju s predstavniki Zveze potrošnikov Slovenije na temo problematike zavarovalnih pogodb na področju življenjskih zavarovanj. Znani so člani strokovne skupine IZOP: – Prof. dr. Šime Ivanjko; IZOP – Pravica Bojan Pravica; nemški zavarovalni posrednik – Odvetnik Matija Jamnik – Odvetnik Boris Kozlevčar; JK skupina

Podrobnosti

Pravne podlage za razveljavitev zavarovalnih pogodb življenjskega zavarovanja

V praksi in teoriji je, tako pri zavarovancih kakor tudi pri zavarovalnicah, vsak dan več odprtih vprašanj, zakaj so milijoni zavarovalnih pogodb življenjskega zavarovanja postali sporni v članicah EU od leta 1994. Da bi lahko na ta vprašanja odgovorili, je treba analizirati pravno ureditev z direktivami o življenjskih zavarovanjih v EU in nacionalno zakonodajo vsake…

Podrobnosti

Katere pogodbe življenjskega zavarovanja bo v Sloveniji domnevno mogoče razveljaviti

V zvezi z razpravami o spornih zavarovalnih pogodbah in možnostih njihove razveljavitve je IZOP-Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru za svoje člane raziskal katere pogodbe so sporne, glede na način njihove način sklenitve.   Glede na predhodno mnenje Evropskega sodišča in kriterijev, na katerih so utemeljene odločbe Vrhovnega sodišča ZR Nemčije in Avstrije, je…

Podrobnosti