Zavarovalništvo kot terra ignota (razmišljanja ob prvi disertaciji o zavarovanju odgovornosti)

Pred 45 leti je Šime Ivanjko kot prvi v Sloveniji na Pravni fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom znanega prof. dr. Stojana Cigoja obranil doktorsko disertacijo »Zavarovanje odgovornosti OZD[1]«. To je bila prva disertacija v slovenskem jeziku iz tega področja po drugi svetovni vojni. Tudi v jugoslovanskem merilu je isti avtor objavil prvo širšo in poglobljeno…

Pohvala Višjemu sodišču v Mariboru in kritika slovenskemu pravnemu sistemu

Za slovensko pravo in delo sodišč je sodba Sodišča EU v Luxembourgu  v zadevi C‑407/18 z dne 26.6.2019 posebej zanimiva zaradi »hrabrosti« Višjega sodišča v Mariboru, da je podvomilo v pravno veljavnost bančnih pogodbenih določb o izvršbi terjatve na podlagi pogodbe o hipotekarnem kreditu, sklenjene v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa in vložilo predlog za…

Osnovna informacija o trenutnem stanju izbrisanih pravnih oseb v obdobju 1999-2011

Prav na današnji dan je bil pred 20. leti ustanovljen C.I.N.I.P. – Civilna iniciativa nasilno izbrisanih podjetij, v katero se združujejo družbeniki in delničarji kapitalskih družb, ki so jim sodišča na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod) 1999 izbrisala njihova podjetja iz sodnega registra in prenesla obveznosti na ustanovitelje, družbenike in delničarje. Po podatkih CINIP-a…

Zavarovalna pismenost starostnikov – 65+

Slovensko društvo zavarovancev – SDZ je sodelovalo v koordinaciji s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru  pri izvedbi projekta ŠIPK. ŠIPK je projekt, v katerem so sodelovali študentje iz različnih fakultet, kot tudi različnih stopenj študija. V izvedbi projekta sta sodelovali, kot  pedagoška mentorica izr. prof. dr. Suzana Kraljić PF UNI MB in kot strokovna sodelavka…

Zavarovalni posrednik kot odvetnik zavarovalca

Zgodovinsko gledano je bilo potrebno veliko časa, da se iz mase različnih posrednikov oziroma pomočnikov pri sklepanju zavarovanj izloči posebna skupina zavarovalnih strokovnjakov, ki v svojem imenu za svoj račun prevzemajo vlogo neposrednega organizatorja varstva zavarovalca pred zavarovalnico. Pri tem so bile uporabljene enake metode in oblike, ki jih poznamo pri opravljanju odvetniškega dela. Zavarovalni…

Izšla je nova številka Davčno-finančne prakse št. 3

Kot preteklih dvajsetih let, je tudi tokrat izšla 3. številka Davčno-finančne prakse za mesec marec, v kateri je objavljenih vrsto zanimivih razprav. Tako Darko Bohte obsežno razpravlja o obdavčitvi služnosti pri kmetijskem ali gozdnem zemljišču s primeri iz prakse, avtorica Maruša Pozvek opozarja na problematiko dopustnosti upoštevanja nezakonito pridobljenih dokazov v kazenskem postopku na področju…

Med izbrisanimi družbami med leti 1999 in 2011 je verjetno največ neprostovoljnih podjetnikov

Problematika izbrisanih pravnih oseb v času med leti 1999 in 2011 je še vedno nedokončana zgodba s številnimi škodljivimi posledicami za podjetništvo in tudi posameznimi osebnimi tragedijami. Ni sporno, da takšnega zakona, kot je Zakon o finančnem poslovanju podjetij iz leta 1999 o izbrisu pravnih oseb iz sodnega registra in ex lege prenosom obveznostih izbrisanih…

Medsebojna vzajemna pomoč pri obveščanju zavarovalcev

Najučinkovitejša reklama za prodajo zavarovalnih produktov so sporočila zadovoljnih zavarovancev svojim znancem in prijateljem o njihovih pozitivnih izkušnjah z zavarovalnicami in zavarovalnimi distributerji. Na področju zavarovalništva je znano, da so zadovoljni kupci zavarovalnih storitev najboljša in najcenejša reklama. Medsebojna sporočila in opozorila zavarovancev o posebnih pozitivnih ali negativnih izkušnjah pa lahko pomagajo zavarovalcem pri izbiri…